3 LOẠI ĐÁ THƯỜNG ĐỂ LÀM HÒN NON BỘ NHẤT

Trong các loại đá dùng làm hòn non bộ, chủ yếu sẽ là các loại như: đá san hô, đá da voi, đá xanh, đá vàng, đá cuội, đá tai mèo…. Và thông thường nhiều khách hàng ưu tiên cho đá san hô, đá da voi và đá vôi nhất